Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője
2020. szeptember 22.

Jezsuita Kollégium

Jezsuita Kollégium

„A prépostság átellenében van a királyi jogakadémia főépülete, melynek déli szárnya a Székesegyház-térre ér ki. Eredetileg ennek az épületnek a helyén állott a pozsonyi prépost Ave et Salve néven jelölt háza, mely fele részben az elemi iskolamesternek szolgált szállásul. Mellette a káptalani őrkanonok háza állott s azontúl a Sz. Miklósról nevezett egyházjavadalmas ház. Ezen házakat Pázmány Péter primás megszerezte a préposttól és káptalantól az általa felállitandó jezsuita collegium számára olyképen, hogy azon esetre, ha a collegium feloszlanék, az Ave et Salve-ház a prépostra az őrkanonoki ház az őrkanonokra szálljon vissza. 1626 szept. 11-ikén megalapítja Pázmány Péter 50 ezer rhenusi forinttal a pozsonyi jezsuita collegiumot, ez év dec. 13-ikán írta alá alapitó oklevelét, 1628-ban júl. 10-ikén megerősiti II. Ferdinánd király Pázmány alapítását, 1629-ben jún. 13-ikán pedig a jezsuitarend generálisa, a pozsonyi jezsuita residenciát a collegium rangjára emelve. 1637-ben aug. 10-ikén lll. Ferdinand is megerősitette Pázmány alapitványát. Az uj épülethez az alapkövet Pázmány 1628 april 17-ikén tette le (J. Rava tervei alapján épült). Az 1629 év folyamán teljesen elkészült az épület keleti vagyis Káptalan utcai szárnya s ebbe a jezsuiták 1631-ben költözködtek be. 1633-ban elkészült a déli vagyis a dóm felé néző szárny, végre 1635- ben a városfal felé néző szárny (Az épület főkapujára került későbbi felirat az évszámot csak nagyjában jelzi következőleg : Anno Christi MDCXXX Petrus Pazmany S. R. E. Cardinalis Archiepiscopus Strigoniensis Collegium hoc Societati Jesu. Ez épületben volt a jezsuita- gymnasium is elhelyezve 1627-től 1714-ig februárig. Ekkor átköltözött az a collegiummal együtt a Városház-utcai Behaim-féle házba.
Pázmány az építésre való felügyelés végett a tudós és lelkes Káldi Györgyöt, a biblia hirneves magyar forditóját küldte Pozsonyba. Ő lett a ház első rectora 1629. júl. 22 ikétöl 1634-ig, mikor is a collegium és gymnásium magyar hitszónoka lett. E házban adta ki ő 1631-ben a jezsuita collegium nyomdajában prédikációinak két kötetét (A Fabricius Otto által szerkesztett és kiadott Pozsonyi KiáIlitási Ujság 1899 évi augustus havi számában az mondatik, hogy Káldi jezsuita “az egész bibliának első teljes magyar fordítását Pozsonyban készítette”, mi nem áll, mert a budapesti egyetem könyvtárában kéziratban található fordítása már 1606-ban készült, az egyházi hatóságok engedélyéből pedig már 1626- ban Bécsben kinyomatott, Káldi ellenben Pozsonyba még csak 1629-ben jött a collegium építésének felügyelésére.). Ugyanitt halt is meg 1634 okt. 30-ikán kolerában.
Ott, hol ma az épületben a r. kath. kegyuraság irodája van, volt hajdan a jezsuiták gyógyszertára s ott maradt 1833 novemberig, mit a kapualjban balra levő ajtó 1834 évi felírása is megerősít (VetVs S. I. aesCVLaplon In praelatVraM orDln : S. Ben. ConVertebatVr. (= 1834.). 1713-ban, Madecsányi András rectorsága alatt október hó utolsó napjaiban költözött a collegium ki ez épületből a mai Batthyány-téri új collegiumba s ott nyílt meg az 1713/14-iki iskolaév második fele febr. 22-ikén. Csak néhány jezsuita maradt vissza a káptalanutcai házban a dómban végzendő functiók miatt. Maga az épület a collegiumba bekebelezett residentia rangjára került. Lakóival alárendelve maradt a collegiumnak. 1747-ben uj két tag telepíttetett le a residentiában könyvvizsgáló minőségben (librorum revisores.) 1751-ben a tartományfőnök két tanácsost rendelt ki (consulatores] ide. 1773-ban az épület a vallásalap tulajdonába ment át. Ez év okt. 3-ikán lefoglaltak a collegium ingó és ingatlan vagyonát. Egymaga a pozsonyi collegiumból a tanulmányi alap vagyona ¼ millió forinttal gyarapodott. A dóm-templom felé néző részének emeleti helységeibe 1775-ben az újonnan szervezett városi elemi iskola (schola germanica trivialis ad gradus ecclesiae S. Martini) költözködött a tanítóval. A földszinti helyiségekben a dóm felé továbbra is megmaradt a Salvator gyógyszertár. 1780•ban a könyvvizsgáló hivatal költözködött be. 1812-ben pedig a Bencések vették át az épületet. Majd ezeknek a távozása után 1850-ben az akadémiáé lett. Az épületre Fésüs György helyezett ékes emléktáblát.
Azon idő alatt, hogy ez épületben a jezsuiták laktak, abban élénk s mozgalmas élet folyt. Az ott levő jezsuita gymnasiumot sok ifjú látogatta. Volt szini elöadásokra berendezett szinházhelyisége is. Az ebben eljátszatni szokott szinielőadásokat nevezetes egyének látogatták: Pázmány Péter, Pálffy Pál a m. kamara elnöke, 1634-bén Bethlen Gábor özvegye: Brandenburgi Katalin, 1635-ben Esterházy Mliklós nádor. De más alkalmakkor is számos előkelő vendége volt csaknem folyton a jezsuitaháznak. Ilyenek Pázmány Péter, Kollonich, Szelepcsényi, Ampringen Gáspár kormányzó, a m. kamara elnökei és tanácsosai úgyszólván mindennapi vendégei a collegiumnak. 1690-ben gr. Pálffy János, Erdődy Kristóf kamara-elnök stb.
A collegium eltörlése után később 1858-ban költözködött ez épületbe a jogakadémia, mely 1784-ben Nagyszombatból Pozsonyba tétetett át s 1784. máj. 14-ikétöl fogva a Klarisszák épületében volt elhelyezve. Az akadémia eleinte két karból állott: jogiból és bölcsészetiből. 1850-ig a Ratio Educationis által megállapitott tanulmányi rendszeren alapult. 1850-ben szeptember 29-ikén kapta második tanulmányi szervezetét a z Entwurf der Organisation alapján. Az akadémia philosophiai cursusa be lett szüntetve, illetve azt a gymnasiummal egyesítették. Az akadémia tisztán jogtanod a maradt s “császári királyi jogakadémia” címet nyert. Egy 1855. évi szept, 25-én kelt hatósági elhatározás okt. 2-ikán kiegészítette az intézetet, tanulmányi idejét 3 évre kiterjesztve és véglegesen megszüntette a tanítási és tanulási szabadságot. Tisztviselő-képzőintézetté lett. 1874. máj. 19-ikén négyévi tanfolyammal ellátott jogi és államtudományi karrá lett. 1875. jan. 6- és 27-iki rendelettel a pozsonyi királyi akadémián külön bölcsészeti tanfolyam állíttatott föl és rendszeresíttetett oly módon, hogy mindazok, kik az említett tanfolyammal összekötött, szorosan vett bölcsészeti tantárgyakat a szabályszerűen megkívántató idő alatt rendes tanulói minőségben s az egyetemi bölcsészeti hallgatókra nézve fennálló szabályzat által megállapított óraszámban hallgatják, az egyetemi pályavégzett bölcsészeti hallgatók számára biztosított jogokat élvezik s az illető szigorlatokhoz bocsáttatnak. Azoknak pedig, kik a középiskolai tanári kepésítést is elnyerni óhajtják, az 1883: XXX. t.c. intézkedései, s a közoktatási magyar királyi minisztériumnak 1883. évi augusztus hó 10-én kelt rendelete értelmében azon szakmáknál, melyekre ezen tanfolyammal tanszékek rendszeresítve vannak, nevezetesen a magyar, a klasszikai és a német nyelvészetnél s a történelemnél, az itt eltöltött évek a középiskolai tanári vizsgálatnál teljesen beszámíttatnak. És amennyiben végre az 1883-84. tanévtől kezdve, a nevelés- és oktatástanra és ezek történelmére vonatkozó előadások tartása is elrendeltetett, a tanárjelöltek a középiskolai tanárvizsgálathoz megkívántató paedagogiai tanulmányozást is végezhetik e tanfolyamon. Mindezek dacára azonban e tanfolyamnak csak 1882-ig voltak filosofus hallgatói, mert eredetileg tervbe vett szervezete befejezetlen maradt. Az akadémián működő tanárok összes száma az igazgatón kívül 10, ezek közül 7 jogi és 3 bölcsészeti tanár. Ezek mellett van a törvényszéki elmekór, a törvényszéki orvostan és a közigazgatási közegészségtan számára 3 előadó. A hallgatók száma átlag 250-300 (1901-2-ben 234 rendes és 14 rendkívüli; 1902-3-ban 258 rendes és 9 rendkívüli; 1903-4-ben 302 rendes és 18 rendkívüli hallgató volt beírva.).
A hét teremben elhelyezett intézeti könyvtár az 1903. év végén 22106 kötetet tartalmazott 109,555 korona értékben. Javarészt hittani, jogi és történelmi műveket foglalt magában. Fennáll az intézetnél 39 év óta egy Jogászsegélyzö Egyesület is, mely áldást hozó munkát végez a szegénysorsú akadémiai polgárok körében. Jóval meghaladja a félezret azoknak a száma, akiknek csakis ezen egyesület támogatásával vált volt lehetségessé tanulmányaik befejezése. Az Egyesület alaptőkéje 1903-4 ben 50,810 korona, amely a kir. akadémia igazgatóságának hivatalos őrizete alatt áll. Az egyesületnek van egy 282 kötetből álló könyvtára is.“
1915-ben hozzácsatolták az újonnan létesített Magyar Királyi Szent Erzsébet Tudományegyetem jogi karához.
Jelenleg az épület a Cirill és Metód Katolikus Hittudományi Kar székhelye.

Kategóriaépület, építmény
TelepülésPozsony [Bratislava]
Besorolásországos
Létezéslétező
Állapot
GPS48.142476, 17.104844
Pontos helyszín, címKáptalan utca 26. - Kapitulská 26.
Készítés időpontjaalapítva - 1626
Készíttető nevePázmány Péter
Létrehozóismeretlen
Készítés céljának ismert okaoktatás
FeliratAnno Christi MDCXXX/ Petrus Pazmany S. R. E. Cardinalis / Archiepiscopus Strigoniensis / Collegium hoc Societati Jesu
Gondozását felügyelikatolikus egyház
ForrásinformációkDr. Ortvay Tivadar: Pozsony város utcái és terei, A város története utca – és térnevekben, Pozsony, 1905, Wigand F. K. Könyvnyomdája, 217-223 oldal
Rövid URL
ID23902
Módosítás dátuma2019. február 21.
pozsony-jezsuita-kollegium (1)
pozsony-jezsuita-kollegium (10)
pozsony-jezsuita-kollegium (18)
pozsony-jezsuita-kollegium (24)
pozsony-jezsuita-kollegium (26)
pozsony-jezsuita-kollegium (28)
pozsony-jezsuita-kollegium (29)
pozsony-jezsuita-kollegium (32)
pozsony-jezsuita-kollegium (33)
pozsony-jezsuita-kollegium (34)
pozsony-jezsuita-kollegium (36)
pozsony-jezsuita-kollegium (38)
pozsony-jezsuita-kollegium (40)

Hibát talált?

Üzenőfal