Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye
2024. június 16.

1. világháborús emlékmű Vágfarkasdon

1. világháborús emlékmű Vágfarkasdon

Az emlékmű felállításának története
(Írta és az 1930. október 5-én tartott felavatási ünnepen előadta Anda Károly szoborbizottsági elnök)

A világháború még szedte szaporán a maga áldozatait, még folyt a vér és a könny, még tartott a szenvedés, de a reménység, ez a jótevő angyal, amely a legnehezebb napokban sem hagyja el az embert, ott élt szívünkben, és mi hittünk, vártunk, hogy vége lesz már egyszer a nagy világégésnek.
Éppen ezért az 1916. év augusztus hó 22-én községünk képviselőtestülete Haulik György indítványozására elhatározta, hogy hősi halottaink emlékére részint gyűjtés, részint a községi pénztár hozzájárulásával egy emlékművet állít.
1918. február 15-én megválasztatott a szoborbizottság, a gyűjtés megkezdődött, amelynek eredménye kb. 4.000.- korona volt.
Az államfordulat után egy időre szünetelt az emlékmű felállítását célzó mozgalom. Közben a takarékpénztárban elhelyezett 4.000.- korona 34%os veszteséget szenvedett.
1925. év augusztus 25-én a község képviselőtestülete többek indítványára elhatározta, hogy a megkezdett munkát tovább folytatja, és a hősök emlékét meg fogja örökíteni.
E munka keresztülvitelére 32 tagú szoborbizottságot nevezett ki. A szoborbizottság 1926. év január 5-én tartotta első gyűlését, amikor szabályosan megalakult, és tagjai között példa- és buzdításképpen gyűjtést rendezett 4.660.- korona eredménnyel.
A község lakói közt végzendő gyűjtés munkáját a községi elöljáróság vállalta.
A gyűjtéshez szükséges engedély kiadása azonban nagyon lassan ment, míg végre 1927. március 2-án kelt végzésével a járási hivatal 1091/1927. sz. alatt megadta az engedélyt. 1927. június közepén kezdődött meg a gyűjtés, amelynek eredménye lett készpénzben 10.000.- korona, kötelezőkön 4.620 – korona, a régi gyűjtéssel, a szoborbizottság adományával és az időközi kamatokkal együtt lett 22.480.- korona.
Közben az emlékmű tervei is elkészültek, és bár a szükséges pénzösszeg nem volt együtt, a szoborbizottság elhatározta, hogy az emlékművet olyan kivitelben készítteti el, amely méltó lesz Farkasd község népességéhez és a 198 hősi halott emlékéhez. A beérkezett tervezetek közül a szoborbizottság Ivány Ferenc deáki ref. ig. tan., községünk szülötte által készített tervezetet fogadta el, mint legmegfelelőbbet. E tervezet alapján Fischer Ernő vágsellyei kőfaragó (szobrász) bízatott meg az emlékmű elkészítésével. 1928. május 21-én kötöttük meg a szerződést Fischer úrral 48.500.- korona árban az alapozás, kerítés, betűk és szállítási költségek kivételével.
A községi képviselőtestület az emlékmű felállítására e helyen készséggel adta át a szoborbizottság kérésére ezt a díszes helyet.
Az emlékművet körülvevő kerítést Tothpáter Sándor vágsellyei műlakatos vállalta el árlejtés útján 5.000.- koronáért.
Az emlékmű elkészülvén, a felállításához szükséges engedély iránti kérvényünket a járási hivatalhoz benyújtottuk. Az engedély egy pontja bizonyos kifogásokat emelt az emlékmű egy része ellen. Ezt a pontot, mint a szoborbizottság elnöke dr. Baranyai Vince vágsellyei ügyvéd úr közbenjöttével megfellebbeztem. A fellebbezés eredménnyel járt, és az Országos hivatal kívánságunk szerint engedélyezte az emlékmű fölállítását 1930. évi május 12-én kelt 8126/14/1930. sz. engedélyével.
Az emlékmű összes költsége kitesz 75.000 koronát, amely összeg adományokból és gyűjtésből lett fedezve.

A Hősök emlékoszlopa
A világháború hősi halottainak emlékműve a község főterén áll. Hét méter magas, előbb négyszegletben, majd oszlopszerűen felfelé keskenyedő, zöld fűvel borított halomból kiemelkedő három lépcsőzetes sziléziai gránitoszlop; tetejében kiterjesztett szárnyú „Turul”, az előlapon dombormű, tört ágyúkerékre hanyatló idősebb elesett honvéd: az apa; mellette rohamra induló fia.
A Turul és dombormű bronzöntvény.
Az emlékoszlop alján négyszögben 4x95x125 cm méretű csiszolt sziléziai feketegránit-tömbbe vésve 198 magyar hősi halottnak neve, arany betűkkel.
Az emlékmű tervezete, valamint a Turul és a dombormű elgondolása és gipszmintázata Ivány Ferenc deáki ref. ig. tanítónak, községünk szülöttjének alkotása. A technikai kivitel Fischer Ernő vágsellyei kőfaragó-mesteré. Az emlékoszlopot ízlésesen készített, erős művű díszes vaskerítés veszi körül; Tothpáter Sándor vágsellyei műlakatos munkája.
Az emlékmű ünnepélyes fölavatása 1930. október 5-én történt községünk, valamint a szomszédos községek lakóinak részvételével, mintegy 5000 főnyi tömeg jelenlétében. Az ünnepélyen megjelentek: Jankovics Marcell dr., a pozsonyi Toldy-Kör elnöke, aki az ünnepi szónoklatot tartotta, Richter János magyar nemzetipárti szenátor, dr. Alapi Gyula tartománygyűlési képviselő, Koczor Gyula magyar nemzetipárti ügyvezető-igazgató, Jandly Döbrentey Sándor nyugalmazott főszolgabíró, Kúthy Géza, a „Hanza” elnöke, Tóth Kálmán deáki ref. esperes-lelkész, Sándor Benő negyedi, Kalitza László zsigárdi, Dukon Béla perbetei ref. lelkészek, Kocsis Árpád királyrévi r. kath., Ivány Ferenc deáki, Szőcs Kálmán zsigárdi ref. ig. tanítók, Morvay Jenő magyar nemzetipárti titkár, Kardos Győző ker. szoc. párti titkár, továbbá a járási hivatal képviselője és még számosán mások.
Az ünnepély befejezte után 100 terítékes díszebéd volt a Szövetkezet nagytermében.
A felavatási ünnepélyről hosszabb cikkekben emlékeztek meg az összes magyar lapok: a Prágai Magyar Hírlap, Híradó, Barázda, Magyar Néplap, Érsekújvár és Vidéke, Komáromi Lapok, Csallóközi Lapok, Hanza stb., valamint több magyarországi lap is.
Az emlékmű alapzatában pergamenpapírra írva a következő emléksorok vannak elhelyezve:
A Szentháromság egy örök Istennek nevében!

Kelt Vágfarkasdon, az Úr 1929-ik (egyezerkilencszázhuszonkilencedik) esztendejének június havában.

Késő Utódok! Kiknek kezetekbe akkor kerül ez írás, mikor a kemény kő elporlad, mikor az emberi kéz erősnek, állandónak hitt művét megemészti az idő vasfoga, kegyelettel álljatok meg e helyen, mert szent hely ez: emlékezetnek megszentelt helye. Mi, akik az 1914-1918. évi nagy világégést túléltük, áthatva azon eszmének megértésétől, hogy csak az a nép érdemes az életre, amely nagyjait, hőseit meg tudja becsülni, mikor a nagy viharnak, a világháborúnak sok dicsőséget, de még több szenvedést és veszteséget hozott sötét felhői elvonultak fejünk felől, az itt felállított és Vágfarkasd község közönségének közadakozásából létesített emlékoszloppal óhajtottuk hálánkat leróni, igaz megbecsülésünket kifejezni ama 198 Hős iránt, akik községünk lakosai közül életüket és vérüket áldozták a legdrágább kincsért: a Hazáért.
Ti már a történelem távlatából tisztán látjátok, (a mi szemeink előtt még setét homály borong), vajon eme Dicsők vére hullása nem volt-e hiábavaló áldozat és a mi sok bánatunk, könnyhullatásunk, lelkünknek sok-sok keserűsége nem volt-e reménytelen vetés a jövő számára?
Ha ezekből áldás fakadt és egy szebb és jobb kor derül fel Reátok: bizonyára boldogok lesznek ők is, mi is sírunkban.

A szoborbizottság
A vágfarkasdi hősök emlékét megörökítő szoborbizottság névsora:
Anda Károly elnök, Csiffáry Géza alelnök, Haulik György pénztáros, Trebaticky Bálint jegyző, Pap K. Árpád ref. lelkész, Heródek Antal dr., r. k. esperes, Osztényi József ref. ig. tanító, Jónás Ferenc r. k. ig. tanító, Anda István községi bíró, Molnár Gyula, Perecz Gyula,
Nagy Károly, Both István, Tóth Károly, Szőcs István, Iván Károly, Deák Ferenc, Deák Lajos, Iván Zsigmond, Takács Kálmán, Svéda István, Czibula János, Kürthy Dániel iparosköri elnök, Tóth István tűzoltó-főparancsnok, Hornyik Mihály önképzőköri elnök, Takács István I. tem. egyesület elnöke, Baranyai Sándor római II. tem. egyesület elnöke, Fischer József, Singer Károly, Körös István, Fiala Alajos, Czibula Ferenc, Liptai Lajos.

Az I. világháborúban elesett 198 farkasdi hős emlékművének felújítása
Az önkormányzat 2000. február 17-én megtartott ülésén a Magyar Koalíció Pártja Helyi Szervezete kilenc képviselőjének nevében Szőke László képviselő javaslatot tett az emlékműnek és a környezetének a felújítására.
Javasolta továbbá az 1931-ben kiadott „Az 1914-1918. évi világháború vágfarkasdi hősi halottainak Emlékkönyve” bővített újrakiadását és a felavatás 70. évfordulója alkalmából egy ünnepély megszervezését. Az elképzelések megvalósítására „évfordulós szoborbizottság” létrehozását kérte. Az önkormányzat a javaslatot egyhangúan támogatta és a bizottságba Iván Gyula polgármester-helyettest, Czibula József polgármestert és Restár Jánost jelölte ki.
A háromtagú bizottság rögtön elkezdte a szervezést. Beindították a lakosság körében a gyűjtést, és közmunkával elkezdődött a főtér tereprendezése.
A szobor felújítására és a bronz dombormű hiányzó részeinek az elkészítésére Lipcsey György szobrászművészt kérték fel, aki a munkálatokat május 30-ára 50.000.- Sk ellenértékben a bizottság megelégedésére befejezte.
Az emlékkönyv kiadásával Balázs F. Attilát, a pozsonyi székhelyű AB-ART Kiadó igazgatóját bízta meg. A bizottság a 300 fűzött és az 50 táblás kötésű példányt 39.500.- Sk ellenében augusztus folyamán átvette.
Az emlékünnepély és az ünnepi istentisztelet időpontját 2000. október 1-jén 10 órára tűzte ki.

Kategóriaszobor, emlékmű, emléktábla
TelepülésVágfarkasd, Farkasd [Vlčany]
Besoroláshelyi
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
GPS48.031544, 17.946064
Pontos helyszín, címa katolikus templom előtti park
Készítés időpontja1930. október 5.
Készíttető neveönkormányzat
LétrehozóIvány Ferenc, tervkészítő / Fischer Ernő, kőfaragó / Tothpáter Sándor, műlakatos / Lipcsey György, szobrászművész
Készítés céljának ismert okaemlékezetmegőrzés
Felirat1914 - 1918 // NYUGOSZNAK ŐK A HŐS FIAK, DULÓ CSATÁK UTÁN, / SÍRJUK FELETT, MESSZE-TÁVOL ZŐLDEL BOKOR VIRÁNY. // EMELTETETT A VILÁGHÁBORUBAN ELESETT VÁGFARKASDI / HŐSÖK EMLÉKÉRE 1929 ÉVBEN KÖZADAKOZÁSBÓL... // ÖZVEGYEK, SZÜLŐK, / ÁRVAK, ROKKANTAK ÉS / A JÓSZÍVŰ ADAKOZÓK / KEGYELETÜK / JELÉÜL / 1930. // MOZGALOM MEGINDITÓI ÉS / HŰSÉGES ADOMÁNYGYŰJTŐK / ÖZV. TAKÁCS GYÖRGYNÉ / ÖZV. TÓTH ISTVÁNNÉ *** ANDA JÓZSEF 1886-1917. ANDA JÁNOS 1888-1914. BARAC GYULA 1878-1917. BARAC LAJOS 1884-1914. BARTALOS BÉLA 1892-1917. BALOG KÁROLY 1872-1914. BOLOG GYÖRGY 1874-1915. BABÓTI FERENC 1885-1916. BARANYAI LAJOS 1898-1918. BOTH LAJOS 1875-1916. BOTH FERENC 1890-1915. BŐDÖR VILMOS 1895-1915. CSIZMADIA JÁNOS 1883-1915. CSIZMADIA JÁNOS 1890-1918. CSIZMADIA JÁNOS1892-1816. CSIZMADIA SÁNDOR 1886-1914. CSIZMADIA JÓZSEF 1888-1915. CSIZMADIA FERENC 1894-1917. CSIFFÁRI JÁNOS 1877-1914. CSIFFÁRI FERENC 1880-1918. CSIFFÁRI ERNŐ. CSIFFÁRI DÁVID 1886-1914. CSIFFÁRI ANDRÁS 1872-1915. CSIFFÁRI BÉLA 1895-1915. CZIBULA FERENC 1886-1915. CZIBULA FERENC 1888-1915. CZIBULA ISTVÁN 1885-1917. CZIBULA ISTVÁN 1886-1915. CZIBULA ISTVÁN 1893-1916. DARÓC ISTVÁN 1880-1917. DARÓC ISTVÁN 1898-1917. DEÁK ISTVÁN 1878-1915. DEÁK LAJOS 1895-1918. EMBER KÁROLY 1885-1918. EMBER DÁVID 1895-1915. FARKAS KÁLMÁN 1875-1916. FÁBIÁN KÁROLY 1878-1915. FÁBIÁN JÓZSEF 1878-1916. FÁBIÁN PÁL 1893-1914. FISCHER DEZSŐ 1876-1915. FISCHER SIMON 1884-1914. FELDMÁR KÁROLY 1887-1917. GÁBEL VILMOS 1892-1918. GYIGYÁK ALAJOS 1887-1914. HAJDÚ LAJOS KATH. FAN. 1886-1918. HANÁK ISTVÁN 1885-1915. IVÁN MIHÁLY 1865-1916. IVÁN DÁVID 1870-1918. HOLDERITH ISTVÁN 1886-1915. *** IVÁN FERENC 1875-1917. IVÁN LAJOS 1885-1914. IVÁN LAJOS 1885-1914. IVÁN LŐRINC 1892-1914. IVÁN JÓZSEF 1892-1915. IVÁN GYULA 1896-1916. IVÁNYI GYULA 1873-1916. IVÁNYI FERENC 1879-1914. IVÁNYI GÉZA 1885-1918. ILLÉS KÁROLY 1896-1915. JANCSÓ MIHÁLY 1889-1914. JANCSÓ GYULA 1894-1916. KALMÁR LAJOS 1883-1914. KALMÁR GYULA 1890-1917. KATONA ISTVÁN 1881-1916. KERESZTESI GYULA 1875-1915. KERESZTESI JÁNOS 1877-1918. KERESZTESI JÁNOS 1881-1915. KERESZTESI GÁBOR 1892-1914. KOVÁCS PÁL 1872-1917. KOSTYÁN FERENC 1884-1915. KOPJÁR LAJOS 1890-1914. KOPJÁR JÁNOS 1895-1915. KOCSIS KÁLMÁN 1888-1914. KŐRÖS JÁNOS 1881-1915. KOMLÓS JÁNOS 1889-1916. KOLONYI ISTVÁN 1896-1916. KOCZURIK MIHÁLY 1886-1917. KŐRŐS DÁVID 1889-1914. KŐRŐS DÁVID 1890-1915. KŐRŐS ISTVÁN 1896-1916. KRÓCSA GYÖRGY 1889-1917. KURUC PÁL 187 -1918. KURUC GYULA 1892-1917. KURUC JÁNOS 1895-1915. KURUC KÁROLY 1897-1917. LŐRINC LAJOS 1891-1916. MIKE LAJOS REF. TAN. 1887-1914. MILE KÁROLY 1899-1917. MOLNÁR ZSIGMOND 1975-1918. MOLNÁR GYÖRGY 1878-1916. MOLNÁR JÓZSEF 1887-1914. MOLNÁR ISTVÁN 1891-1914. MOLNÁR ISTVÁN 1897-1916. MOLNÁR PÁL 1895-1915. MOLNÁR GÉZA 1896-1917. MORVAI LAJOS 1880-1918. MONITOT FERENC 1894-1917. MRÁKOVA MIHÁLY 1888-1915. VARGA DÁNIEL 1898-1917. *** NARANCSIK GYULA 1876-1916. NAGY KÁROLY 1892-1916. NAGY ISTVÁN 1895-1918. OLÁH GÉZA 1875-1918. OLÁH SÁNDOR 1877-1914. OLÁH GYÖRGY 1894-1922. OLÁH KÁLMÁN 1893-1915. OLÁH KÁROLY 1897-1915. OROSZI JÓZSEF 1890-1914. OROSZI ISTVÁN 1894-1918. OSZTÉNYI BENŐ 1897-1917. PÁL IMRE 1897-1915. PÁL ISTVÁN 1885-1915. PÁL GÁSPÁR 1885-1914. PÁL ISTVÁN 1893-1918. PÁL KÁROLY 1896-1916. PÁL KÁROLY 1896-1916. PÁL LAJOS 1891-1916. PÁL KÁROLY 1897-1917. PEREC KÁROLY 1876-1918. PEREC JÁNOS 1890-1914. PEREC DÁVID 1897-1917. PEREC JÁNOS 1889-1915. PÉLI JÁNOS 1899-1918. PINTÉR JÁNOS ID. FIA 1865-1917. PINTÉR JÁNOS IFJ. FIA 1896-1916. PINTÉR JÁNOS 1890-1915. PINTÉR KÁROLY 1893-1914. PINTÉR LAJOS 1895-1918. PINTÉR VILMOS 1898-1916. POLGÁR JÁNOS 1879-1915. POLGÁR FERENC 1879-1915. POLGÁR PÁL 1889-1915. POLGÁR ISTVÁN 1898-1917. RAJNÍK JÓZSEF 1883-1916. SERES JÓZSEF 1888-1914. SERES JÁNOS 1885-1914. SERES JÁNOS 1885-1915. SERES JÁNOS 1888-1918. SERES JÁNOS 1895-1918. SERES JÁNOS 1896-1916. SERES FERENC 1893-1916. SERES KÁROLY 1890-1917. SERES KÁROLY 1878-1916. SERES FERENC 1890-1918. SILIK JÁNOS 1895-1918. SOMOGYI JÁNOS 1896-1915. SVÉDA DÁVID 1884-1914, SZABÓ JÓZSEF 1880-1915. DREDÁK JÓZSEF 1895-1915. *** SZABÓ KÁROLY 1884-1914. SZABÓ DAVID 1890-1914. SZABÓ ZSIGMOND 1882-1918. SZABÓ JÁNOS 1884-1914. SZABÓ JÁNOS 1889-1914. SZABÓ DÁNIEL 1887-1914. SZABÓ KÁROLY 1890-1917. SZABÓ JÓZSEF 1896-1915. SZÁZ IMRE 1892-1918. SZOMBATH JÓZSEF 1874-1916. SZORÁD LAJOS 1898-1917. SZORÁD LAJOS 1898-1917. SZÖCS FERENC 1881-1914. SZÖCS ZSIGMOND 1882-1915. SZÖCS DÁNIEL 1890-1919. SZÖCS DÁNIEL 1897-1918. SZIJJÁRTO MIHÁLY 1885-1914, SZIJJÁRTO JÁNOS 1892-1914. TAKÁCS LAJOS 1875-1918. TAKÁCS JÓZSEF 1877-1917. TAKÁCS GYÖRGY 1878-1914. TAKÁCS KÁROLY 1893-1917. TAKÁCS GYÖRGY 1897-1918. TAKÁCS ELEK 1880-1914. TAKÁCS KÁLMÁN 1884-1915. TAKÁCS KÁROLY 1881-1915. TAKÁCS LÁSZLÓ 1883-1916. TAKÁCS ZOLTÁN 1899-1920. TAKÁCS DÁNIEL 1885-1916. TAKÁCS ISTVÁN 1887-1915. TAKÁCS PÁL 1891-1916. TAKÁCS KÁROLY 1898-1918. TÁNCZOS FERENC 1885-1918, TÓTH GYULA 1873-1919. TÓTH LAJOS 1875-1916. TÓTH GÁBOR 1881-1917. TÓTH FERENC 1882-1914. TÓTH FERENC 1886-1915. TÓTH JÁNOS 1883-1915. TÓTH JÁNOS 1884-1915. TÓTH ISTVÁN 1890-1916. TÓTH ISTVÁN 1890-1918. TÖRÖK GYULA REF. TAN 1892-1918. VARGA KÁROLY 1874-1915. VARGA ISTVÁN 1877-1916. VARGA PÁL 1895-1916. VARGA FERENC 1897-1916. VARGA FERENC 1898-1917. ZLATY ZSIGMOND 1886-1915. TAKÁCS FERENC 1884-1916.
Gondozását felügyeliönkormányzat
ForrásinformációkA SZÜLŐFÖLD NEM FELEJT, A két világháború vágfarkasdi hősi halottainak emlékkönyve, Megjelentette Vágfarkasd önkormányzata az AB-ART Könyvkiadó gondozásában, 2000-ben
Rövid URL
ID29907
Módosítás dátuma2020. május 23.
vagfarkasd-1-vilaghaborus-emlek (4)
vagfarkasd-1-vilaghaborus-emlek (5)
vagfarkasd-1-vilaghaborus-emlek (7)
vagfarkasd-1-vilaghaborus-emlek (8)
vagfarkasd-1-vilaghaborus-emlek (9)
vagfarkasd-1-vilaghaborus-emlek (10)
vagfarkasd-1-vilaghaborus-emlek (11)
vagfarkasd-1-vilaghaborus-emlek (12)
vagfarkasd-1-vilaghaborus-emlek (13)
vagfarkasd-1-vilaghaborus-emlek (14)
vagfarkasd-1-vilaghaborus-emlek (16)
vagfarkasd-1-vilaghaborus-emlek (18)
vagfarkasd-1-vilaghaborus-emlek (19)
vagfarkasd-1-vilaghaborus-emlek (21)
x vagfarkasd-1-vilaghaborus-emlek (20)

Hibát talált?

Üzenőfal